La candidatura

El compromís per ser candidat independentista a les institucions catalanes no neix de cap dret que tot ciutadà pugui tenir, que el té, sinó del sentit de responsabilitat de dur Catalunya a la independència.

Catalunya necessita individus que identifiquin les possibilitats que té el país, que hi són, i dels costos que comporta posar-se al davant per assolir-los.

Preguntes freqüents

Per què Força Catalunya estableix una executiva de la candidatura?

Quins poders, drets i deures obtindran els candidats i les candidates amb més vots a les eleccions primàries?

Els candidats que hagin obtingut més vots, i d’acord amb allò que disposa el Reglament, constituiran una executiva de la candidatura amb plens poders per establir l’acció política, i la gestió dels mitjans i del pressupost de la candidatura.

El dret a participar en les eleccions primàries de Força Catalunya per part del candidat o de la candidata es transforma en un deure i en un sentit de responsabilitat un cop és escollida per formar part de les llistes. Aquesta deure i sentit de responsabilitat és més exigent per als membres de l’executiva de la candidatura, atès que les seves decisions afecten tota la candidatura i els seus resultats polítics, i eventualment, tota l’acció política al parlament.

Quines conseqüències s’esdevenen pel fet que el poder de decisió de la candidatura es limiti als onze (11) primer candidats de la candidatura?

La teoria de grups estableix que en la direcció executiva, el debat i la presa de decisions s’entorpeix en grau ascendent en relació directa al nombre de membres del grup. A partir del vuitè (8è) membre es redueix un deu (10) per cent l’eficacia del grup executiu per cada membre que s’hi incorpora. En un grup que estigui format per setze (16) membres o més, el debat i la presa de decisions encertades és fa impossible. Una executiva reduïda és una condició necessària però no suficient per a la correcta presa de decisions de l’acció política de la candidatura.

Força Catalunya planteja una estructura operativa que pugui funcionar amb una eficacia tan plena com sigui possible. No obstant això, una executiva reduïda als primers membres de les llistes obliga a l’establiment d’un esperit competitiu entre els candidats si aquests volen veritablement exercir el poder dintre de la candidatura.

De més a més, aquesta competició per a la lluita pel poder dins de la candidatura transforma les eleccions primàries, d’una banda, en un lligam directe i robust, entès com un veritable lideratge polític, entre el cos d’electors i els candidats guanyadors i, de l’altra, en un mecanisme que trasllada la voluntat d’acció efectiva del cos d’electors als candidats i a tota la candidatura, i aquesta al grup de membres electes al parlament de Catalunya.

Finalment, aquesta competició situa els guanyadors de les eleccions primàries en la posició de ser identificats, amb noms i cognoms, com els únics responsables de les seves decisions i del resultat polític de la candidatura.

Com serà la candidatura de Força Catalunya?

Com es constitueix la candidatura de Força Catalunya?

La candidatura de Força Catalunya es constitueix a partir de les llistes formades per un procés de primàries on s’escullen i s’ordenen els candidats i les candidates per part d’un cos d’electors mitjançant l’elecció popular directa i sense intermediaris.

Com es regula el seu funcionament?

El funcionament de la candidatura de Força Catalunya es regula mitjançant el Reglament de les Primàries que es pot trobar en aquesta mateixa pàgina del web de Força Catalunya. .

Quins aspectes contempla el Reglament de les Primàries?

El Reglament de Primàries regula tres aspectes generals:

Primer, el procediment de les votacions per escollir els candidats i les candidates a les llistes de la candidatura i el seu ordenament dins d’aquestes.

Segon, el mecanisme de funcionament de la candidatura i el sistema de responsabilitats i d’estructura del poder dins de la mateixa un cop les llistes han estat constituïdes.

I tercer, el sistema de drets i responsabilitats del cos d’electors i del partit com a entitat aglutinadora de la seva voluntat, d’una banda, i dels representants electes que han obtingut representació institucional, de l’altra.

Qui governa la candidatura?

La necessitat d’incorporar el sentit de responsabilitat en la presa de decisions per part dels candidats i candidates, i de tenir una direcció efectiva durant els períodes de pre-campanya i campanya electorals, obliga la candidatura a definir un òrgan de govern que es responsabilitzi de totes les accions de la candidatura.

Aquest òrgan és l’Executiva de la Candidatura que estarà formada per 11 persones a partir de les llistes electorals de la candidatura. En formaran part els cinc primers candidats i candidates per Barcelona, i en formaran part els dos primers de cada llista per les circumscripcions de Girona, Lleida i Tarragona.

Com es governarà l’Executiva de la Candidatura?

Els membres de l’Executiva de la Candidatura escolliran un president i un secretari d’entre els seus membres. L’elecció dels dos càrrecs es definirà per votació per majoria absoluta en la primera convocatòria de l’Executiva.

Les decisions de l’Executiva de la Candidatura es prendran per votació dels seus membres i per majoria simple.

Quines seran les funcions de l’Executiva de la Candidatura?

L’Executiva de la Candidatura tindrà totes les responsabilitats de l’acció política, de l’estratègia política i de l’assignació de recursos de la candidatura. L’Executiva de la Candidatura tindrà la potestat de definir el programa electoral bo i tenint en compte que ha de restar oberta als suggeriments, orientacions i consells de la resta de membres que formen la candidatura i del cos d’electors que han definit les llistes.

Quines seran les funcions i responsabilitats de Força Catalunya com a partit davant l’Executiva de la Candidatura?

Força Catalunya tindrà la responsabilitat de vetllar pel bon funcionament de la candidatura i exercirà un control polític i de supervisió en termes d’opinió pública sobre l’Executiva de la Candidatura, i en relació a l’estratègia política i l’assignació de recursos.

Quins seran els drets de la resta de membres de la candidatura?

La resta de membres de les llistes de la candidatura que no formin part de l’Executiva de la Candidatura formaran una assemblea de candidats amb tots els membres de les quatre llistes que tindrà la potestat d’exercir un control polític i de supervisió en termes d’opinió pública sobre l’Executiva de la Candidatura, i en relació a l’estratègia política i l’assignació de recursos. Les seves opinions i manifestacions seran escoltades per l’Executiva de la Candidatura però no seran vinculants.

Els membres de les llistes de la candidatura que no formin part de l’Executiva de la Candidatura podran fer propostes de forma individual i col·lectiva en relació al programa electoral. Aquestes propostes hauran de ser avaluades i tingudes en compte per l’Executiva de la Candidatura, que podrà eventualment decidir d’incorporar-les al programa electoral.

Quins són els drets dels electors que han escollit i ordenat les llistes de la candidatura?

Els electors que han que han escollit i ordenat les llistes de la candidatura tindran el dret i la responsabilitat, de forma individual i/o col·lectiva, d’exercir un control polític i de supervisió en termes d’opinió pública sobre l’Executiva de la Candidatura, i en relació a l’estratègia política i l’assignació de recursos. Les seves opinions i manifestacions podran seran escoltades per l’Executiva de la Candidatura, però no seran vinculants.

Els electors també podran fer propostes de forma individual i col·lectiva en relació al programa electoral. Aquestes propostes hauran de ser avaluades i tingudes en compte per l’Executiva de la Candidatura, que podrà eventualment decidir d’incorporar-les al programa electoral.

El cos d’electors, en votació telemàtica, tindrà el dret de validar el programa electoral redactat per l’Executiva de la Candidatura, el qual haurà pogut estar esmenat tant per la resta de membres de les llistes de la candidatura com pels mateixos electors.

Com serà l’organització del grup de representants electes i la seva relació amb Força Catalunya?

Qui són els membres electes de Força Catalunya?

Es consideraran membres electes i càrrecs públics electes de Força Catalunya aquells membres de les llistes electorals de la Candidatura que hagin estat escollits en les eleccions al Parlament de Catalunya. Els membres electes constituiran el Grup Parlamentari de Membres Electes de Força Catalunya.

Com es prendran les decisions dins del Grup Parlamentari de Membres Electes de Força Catalunya?

El Grup Parlamentari de Membres Electes de Força Catalunya escollirà un president o presidenta, un Secretari o Secretària i un o una Portaveu. El nomenament serà resultat d’una votació per majoria absoluta dels seus membres.

El Grup Parlamentari de Membres Electes de Força Catalunya prendrà els acords per majoria simple. Aquests acords obligaran tots els seus membres. En cas d’empat, la Presidència del Grup Parlamentari de Membres Electes exercirà el vot de qualitat.

Els acords, les opinions i les valoracions del Grup Parlamentari de Membres Electes de Força Catalunya seran executives i vinculants des del moment que s’adopten i per a tots els membres del Grup Parlamentari de Membres Electes de Força Catalunya.

Quins drets i responsabilitats tindran els membres electes de Força Catalunya i el grup parlamentari que constitueixin.

El Grup de Membres Electes de Força Catalunya desenvoluparà la seva acció política autònomament, i actuarà amb el seu criteri polític a l’hora de prendre decisions polítiques tant a l’hora d’emetre discursos com de posicionar-se políticament en el Parlament de Catalunya. No obstant això, el Grup de Membres Electes serà solidari amb Força Catalunya, i l’informarà de tots els aspectes i decisions polítiques.

El Grup de Membres Electes de Força Catalunya tindrà la llibertat per decidir l’estructura i funcionament del grup institucional, incloses la definició del pressupost, la contractació de personal de suport, i la contractació de serveis externs. En tots els casos, Força Catalunya haurà de respectar la seva decisió i autonomia.

El Grup de Membres Electes de Força Catalunya tindrà dret a disposar de forma directa i per dret propi d’una part de les subvencions que rebi el grup parlamentari de Membres Electes i que en termes legals pertanyen a Força Catalunya. El percentatge serà sempre del cinquanta (50) per cent de les subvencions públiques corresponents al partit polític.

Quins drets i responsabilitats tindrà Força Catalunya com a partit davant del grup d’electes de la seva candidatura?

Força Catalunya tindrà el dret i la potestat de fiscalitzar el Grup de Membres Electes de Força Catalunya, i cadascun dels seus membres de forma individual, en relació als compromisos establerts en el programa electoral de la Candidatura i en relació a l’assoliment de la independència de Catalunya per vies democràtiques i pacífiques.

Quins drets i responsabilitats tindrà els cos d’electors que ha donat cos a la candidatura de Força Catalunya?

El cos d’electors que ha participat en l’elecció i ordenament dels candidats i candidates a les llistes de la candidatura de Força Catalunya tindrà el dret i la potestat de fiscalitzar el Grup de Membres Electes de Força Catalunya, i cadascun dels seus membres de forma individual, en relació als compromisos establerts en el programa electoral de la Candidatura i en relació a l’assoliment de la independència de Catalunya per vies democràtiques i pacífiques.

Força Catalunya podrà habilitar els mitjans humans, tècnics, i logístics per tal que el cos d’electors pugui emetre opinions i posicionaments polítics en relació a l’acció política del Grup de Membres Electes de Força Catalunya i que aquestes opinions puguin arribar a la societat catalana de forma clara i directa.

Són les eleccions primàries i la candidatura que en surt definida un sistema obert a altres partits?

Pot Força Catalunya acordar una coalició electoral amb un altre partit?

Sí. Força Catalunya pot acceptar anar en coalició electoral amb altres partits en una candidatura per a les eleccions al parlament de Catalunya sempre que la coalició accepti els principis rectors i la necessitat d’unes eleccions primàries per construir les llistes de la candidatura a través d’un procediment obert a tota la ciutadania.

Les condicions que Força Catalunya proposa per què una candidatura d’aquest tipus pugui reeixir són les següents: primer, l’elecció i ordenament de les llistes de la candidatura ha de ser establert per un procés de primàries obert a tota la ciutadania; segon, la candidatura s’haurà d’establir amb un sistema explícit d’exercici de responsabilitats i de gestió del poder intern on els candidats amb més suport constitueixin una executiva amb plens poders sobre l’acció política de la candidatura; i, tercer, el grup parlamentari sorgit de Força Catalunya en les eleccions al parlament de Catalunya gaudirà d’independència de criteri i de mitjans per desenvolupar la seva tasca alhora que restarà sotmesa a l’avaluació permanent en forma d’opinió pública exercida pels actors de la coalició i per l’espai política i social creat al seu voltant.

La concreció de la proposta de Força Catalunya per a una coalició electoral amb altres partits s’exposa en les disposicions addicionals del Reglament.