Les eleccions primàries

 

Poder escollir directament els teus representants a les institucions és un principi polític ineludible de tota societat que es vol lliure, oberta i democràtica.

L’elecció directa dels candidats sense estructures intermèdies permet, però, canalitzar millor i més ràpidament la voluntat de la ciutadania. Aquest és l’atribut polític fonamental de les eleccions primàries.

 

Preguntes freqüents

Per què Força Catalunya organitza unes eleccions primàries?

Per què calen unes eleccions primàries?

L’elecció i ordenament directe i sense intermediaris dels candidats i les candidates de les llistes d’una candidatura a un parlament nacional constitueix una aplicació robusta dels principis i valors democràtics que associa els ciutadans i els seus representants. Una democràcia que es vol solida ha de tenir aquest sistema d’elecció en algun moment del procés electoral de representació democràtica.

No obstant això, aquest procediment d’elecció no és neutre a l’hora de facilitar o dificultar l’efectivitat de l’aplicació de la voluntat dels ciutadans. La possibilitat d’elecció dels candidats un a un crea un lligam directe entre els representants i els ciutadans que els elegeixen. La fortalesa o debilitat d’aquest lligam se situa a les mans dels ciutadans, que podran renovar o no la confiança en cadascun dels membres electes, un a un. El resultat és que aquest procediment buida de poder i de capacitat de manipulació les estructures partidistes que mai no actuen al servei de la ciutadana, sinó a favor de la seva reproducció orgànica.

L’impacte de les eleccions primàries per a l’elecció i ordenament directe dels candidats i les candidates representa, doncs, un canvi radical en el sistema de poder del procediment democràtic i dels actors que hi participen. Les eleccions primàries apropen el poder profund al ciutadà, i forcen els membres electes a seguir la voluntat expressada, posant-se a risc de ser foragitats per la seva inutilitat de fer-la efectiva.

 

Com serà el procediment de les eleccions primàries?

Què són les eleccions primàries de Força Catalunya?

Les eleccions primàries de Força Catalunya és el procediment de què es fa servir el partit, a partir de l’elecció popular directa i sense intermediaris per part d’un cos d’electors, per escollir les persones que s’hi presentaran i ordenar-les en les llistes de la candidatura per a les eleccions al parlament de Catalunya.

Com es regula aquest funcionament de les eleccions primàries de Força Catalunya?

El procediment de les eleccions primàries es regula mitjançant el Reglament de les Primàries que es pot trobar en aquesta mateixa pàgina del web de Força Catalunya.

Quins aspectes contempla el Reglament de les Primàries?

El Reglament de Primàries regula tres aspectes generals:

Primer, el procediment de les votacions per escollir els candidats i les candidates a les llistes de la candidatura i el seu ordenament dins d’aquestes.

Segon, el mecanisme de funcionament de la candidatura i el sistema de responsabilitats i d’estructura del poder dins de la mateixa un cop les llistes han estat constituïdes.

I, tercer, el sistema de drets i responsabilitats del cos d’electors i del partit com a entitat aglutinadora de la seva voluntat, d’una banda, i dels representants electes que han obtingut representació institucional, de l’altra.

Qui pot votar?

Pot votar qualsevol ciutadà de Catalunya major de 16 anys que prèviament s’hagi registrat al Registre d’electors de les eleccions primàries de Força Catalunya.

Com sé si estic registrat, i si puc votar?

Per registrar-se, l’elector haurà d’omplir un formulari al web de Força Catalunya, on donarà el seu nom i cognoms, NIF o NIE, el codi postal d’on resideix, que el situarà a la circumscripció electoral corresponent. .

Un cop registrat, l’elector formarà part del cens electoral de les primàries, i a través d’aquest web podrà verificar permanentment i contínua que forma part d’aquest cens. Per fer la consulta novament per saber si està registrat, l’elector només necessitarà introduir el número del seu document d’identitat NIF o NIE.

Com i quan sabran els electors quines són les candidatures?

El web té l’apartat Consulta candidats on l’elector podrà consultar permanentment i contínua les candidatures oficials que es presenten per constituir les quatre llistes de la candidatura de Força Catalunya. El lloc del web de les candidatures s’obrirà al més aviat possible dins el web de Força Catalunya, i s’anirà omplint de nous candidats i candidates de forma contínua i permanent amb accés lliure per a tota la ciutadania.

Com puc conèixer els candidats i les candidates?

En l’apartat Consulta candidats cada candidat o candidata té un espai individual on s’hi exposa el seu nom, un document resum de la seva candidatura i un enllaç extern on podrà facilitar més a bastament el coneixement de la seva candidatura als electors i a la ciutadania de Catalunya.

Com podrà l’elector conèixer i dirigir-se als candidats i candidates?

A través de l’enllaç extern que cada candidat tindrà en el seu lloc de presentació de candidats. Serà responsabilitat de cada candidat o candidata fer conèixer als electors tots els aspectes de la seva candidatura. Així, els candidats podran emplaçar els electors a visitar els seus webs, els seus espais a les xarxes socials i, eventualment, emplaçar-los a reunions presencials en el format que permeti la llei.

Força Catalunya, en la mesura que ho permetin els seus mitjans econòmics i logístics, procurarà la realització de debats arreu del territori amb els candidats i les candidates de les eleccions primàries. A través del web del partit, tota la informació dels actes o reunions organitzades pel partit serà exposada per al coneixement dels electors.

Quan podrà votar l’elector?

La votació es durà a terme des de les 00.00 hores del dia 15 de gener de 2021 fins a les 23.59 hores del dia 17 de gener de 2021, ambdós inclosos. La Sindicatura Electoral, amb el suport de la Comissió Organitzadora, es constituirà en mesa electoral per rebre els vots telemàtics, i en custodiarà l’escrutini.

El 18 de gener de 2021 es donarà a conèixer els resultats provisionals i el 22 de gener de 2021 és la data límit per a la proclamació dels resultats definitius de les eleccions.

Quina és la data límit per a la inscripció en el registre d’electors?

La inscripció en el registre d’electors serà permesa fins el mateix període de votació i fins el mateix moment previ a l’exercici del vot, per tal de facilitar al màxim possible l’exercici del vot dels electors.

Com es desenvoluparà el procés electoral?

Per poder votar l’elector haurà d’introduir, en el corresponent espai de Votacions habilitat al web de Força Catalunya, el número de DNI o NIE que figuri en la base de dades d’electors del procediment de primàries. Una vegada es verifiqui que l’elector compleix les condicions per poder votar rebrà un correu electrònic -el que consta a la base de dades de Força Catalunya- amb un codi i un enllaç. A continuació l’elector haurà d’accedir a aquest enllaç per tal d’emetre els seus vots i introduir el codi que se t’haurà facilitat per correu. Un cop hagi votat, l’elector rebrà també per correu la confirmació que la votació ha estat comptabilitzada.

L’elector ha de tenir en compte que el sistema no admetrà un nou vot amb les dades d’una mateixa persona. En tot cas, la plataforma de votació regula que l’accés i la votació per part d’un elector sigui només per a una de les quatre circumscripcions i per una sola vegada.

A quantes candidatures podrà votar l’elector?

En funció de la circumscripció electoral la qual és única per a cada elector, aquest podrà votar un número determinat de candidats i candidates.

A Barcelona, l’elector podrà votar fins a 9 candidatures individuals.

A Tarragona, Lleida i Girona, l’elector podrà votar fins a 3 candidatures individuals.

L’elector serà informat en cada cas del nombre màxim de caselles que podrà marcar, i amb la garantia que el sistema informàtic estarà preparat perquè no se’n puguin marcar més de les autoritzades.

 

Com serà el procés electoral per a les candidatures?

Qui es pot presentar com a candidat o candidata?

A les eleccions primàries de Força Catalunya, es pot presentar qualsevol ciutadà de Catalunya bo i tenint present que és habilitat per la legislació vigent a ser escollit representant del poble de Catalunya al parlament. El candidat ha de complir els requisits que disposa el Reglament de les Primàries, tant els relatius al projecte polític de la independència de Catalunya, com els relatius als requeriments legals generals que tot ciutadà ha de complir per poder formar part de les llistes electorals d’una candidatura oficial.

Son permeses les candidatures amb tàndem o en grup?

No. No són permeses cap tipus de candidatura de grup. Les candidatures de les eleccions primàries que organitza Força Catalunya són individuals, de candidat o candidata. El Reglament permet els candidats i les candidates de fer campanya exterior a les xarxes o al territori de la manera que ho considerin convenient, de forma exclusivament individual o agrupant actes electorals (debats, conferències, xerrades, exposició de programa) individuals en un de grup, però les totes les candidatures són individuals.

Quan pot presentar-se el candidat o la candidata?

Un cop estigui obert l’apartat/formulari de candidats de l’aplicatiu web del procediment de les eleccions primàries. L’apartat de candidats restarà obert a noves candidatures de forma permanent i contínua fins la data límit de presentació. La data límit de presentació de candidatures és la de 7 dies abans del primer dia de la votació de les eleccions primàries.

Com es pot presentar una candidatura?

El candidat o candidata pot presentar immediatament la seva candidatura i omplir el formulari corresponent. Per presentar la seva candidatura, el candidat o candidata haurà d’emplenar la fitxa tècnica de candidatura, que estarà disponible al web de Força Catalunya des del primer dia de la seva activació informàtica. El candidat o candidata omplirà els camps que s’indiquen en l’aplicatiu i acceptar les condicions del Reglament de les Primàries. .

Cada candidat o candidata serà emplaçat en algun moment del període que va de la inscripció de la candidatura al dia de les eleccions a tenir un contacte personal telefònic o presencial amb un membre de la Comissió Organitzadora del procediment de les eleccions primàries per tal que el candidat pugui elevar directament dubtes sobre l’organització de les eleccions primàries i que el candidat se senti recolzat per tota l’organització.

Els candidats i les candidates han de ser militants de Força Catalunya?

No. Les persones que desitgin presentar la seva candidatura no necessiten pertànyer a Força Catalunya per ser acceptats com a candidats o candidates per formar part de les llistes de la candidatura de Força Catalunya. Força Catalunya accepta candidats d’altres partits o entitats i també accepta persones sense cap tipus d’adscripció política o independents.

Els candidats o candidates necessiten d’avals?

No. Els candidats i les candidates no necessiten cap tipus d’aval per presentar la seva candidatura per ocupar un lloc a les llistes de la candidatura de Força Catalunya per al parlament de Catalunya.

Quan sabrà el candidat o candidata si la seva candidatura és ferma?

Les candidatures que es publiquin el lloc Consulta Candidats al web de Força Catalunya es consideraran candidatures vàlides a tots els efectes per presentar-se a les eleccions primàries. Aquesta serà condició suficient per a la seva validesa.

I si un candidat o una candidata no és acceptada?

Si un candidat o una candidata ha estat exclosa, la persona candidata podrà presentar reclamacions contra l’exclusió en qualsevol moment fins el dia de tancament del període per presentar candidatures.

El candidat o candidata afectada de la possible exclusió rebrà una trucada directa d’un membre de la Sindicatura Electoral, o de la Comissió Organitzadora en el seu nom, per tal que hi hagi un primera avaluació personal i directa de les causes de la no acceptació i de possibles al·legacions a la resolució.

Si les al·legacions són avaluades positivament, el candidat o la candidata serà acceptada de nou i seguirà el curs natural. Si finalment no s’accepta la candidatura, la persona afectada rebrà un correu electrònic i una carta personalitzada signada per la Sindicatura Electoral amb les raons definitives per les quals la seva candidatura no és acceptada. Una vegada la Sindicatura Electoral hagi resolt la reclamació d’una persona candidata contra l’exclusió de la seva candidatura, aquesta resolució serà ferma.

Pot un elector impugnar una candidatura?

Qualsevol elector de ple dret podrà impugnar una candidatura provisionalment admesa. Caldrà que l’elector presenti les al·legacions oportunes de forma clara i concisa, i enviar-les a l’adreça electrònica de la Sindicatura Electoral de les eleccions primàries, sindicatura@forçacatalunya.cat.

La Sindicatura Electoral de les eleccions primàries resoldrà en un període no superior a tres dies les possibles reclamacions i impugnacions. Durant aquests dies la candidatura es considerarà acceptada a tots els efectes. Una vegada la Sindicatura Electoral hagi resolt la impugnació d’una candidatura provisionalment acceptada, aquesta resolució serà ferma.

 

Pot una candidatura ser exclosa del procés electoral si no respecta el Reglament de les Primàries?

Sí. La Sindicatura Electoral pot dictaminar l’exclusió d’una candidatura si raona i demostra que aquesta ha vulnerat algun dels articles del Reglament de les Primàries.

 

Quan comença la campanya electoral de les candidatures?

La publicitat de les candidatures i la campanya electoral serà immediata tan bon punt sigui operatiu l’espai de Consulta Candidats al web de Força Catalunya.

 

Quines opcions té una candidatura per donar-se a conèixer?

La publicitat i la campanya electoral es delega primordialment en cada candidat o candidata i es fa mitjançant el mecanisme de campanya externa al web de Força Catalunya. Per a tal efecte, en el lloc Consulta Candidats cada candidat o candidata pot incloure un document que resumeixi la seva candidatura i un enllaç extern que dirigeixi el coneixement d’aquesta. Així, no hi haurà una manera exclusiva de fer campanya electoral a través dels mitjans disponibles de Força Catalunya, ans al contrari.

 

Pot una candidatura fer publicitat a través dels comptes a les xarxes socials i als espais públics?

Sí. Per garantir la competitivitat del procés de les primàries que afavoreixi l’ascens dels millors lideratges, s’afavoreix que la publicitat o la campanya es faci de forma externa al web de Força Catalunya. Així, es permet i es promou la realització de publicitat i campanya electoral de les candidatures al marge dels mitjans que pugui eventualment disposar Força Catalunya per a tal efecte. Per aquesta raó en el lloc Consulta Candidats cada candidat o candidata pot incloure un enllaç extern que dirigeixi el coneixement de la seva candidatura.

 

Pot una candidatura fer publicitat a través dels mitjans que disposi Força Catalunya?

Sí. Al marge de la publicitat que es presenta en el lloc Consulta Candidats, Força Catalunya podrà realitzar actes de campanya, sigui per presència virtual o física -si aquesta està permesa- dels candidats i candidates, a través dels mitjans disponibles que el partit pugui disposar.

Força Catalunya podrà organitzar debats, actes de campanya per al coneixement i preguntes als candidats i candidates, i facilitar mitjans materials a les candidatures per a la publicitat i campanya electoral, i sempre en igualtat de condicions d’accés i participació per a totes elles. Cada acte electoral organitzat per Força Catalunya serà publicitat en l’espai Agenda del web del partit. Aquests actes, siguin amb presència virtual o física, si aquesta és permesa, podran ser gravats i penjats al web de Força Catalunya a l’espai de Notícies.

La Comissió Organitzadora de les eleccions primàries vetllarà per a la correcta utilització d’aquests mitjans i condicions.

 

Com serà la votació del procés electoral?

 

Quin serà el sistema de votació?

El sistema de votació de les eleccions primàries organitzades per Força Catalunya serà telemàtic o electrònic a través d’un aplicatiu disposat a l’espai Votacions del web del partit.

 

Les eleccions primàries contemplen meses electorals amb sistema de votacions físiques?

No. Les votacions en el procés electoral per a l’elecció i ordenament dels candidats i candidates per a confecció de les llistes de la candidatura de Força Catalunya es realitzaran exclusivament per un procés telemàtic o electrònic.

No obstant això, Força Catalunya podrà disposar de seus electorals físiques de votació escampades pel territori on es facilitaran els mitjans tècnics informàtics als electors que es desplacin a aquestes seus per a l’exercici del seu vot. La funció d’aquestes seus és la de facilitar els electors la possibilitat de votar les eleccions primàries sigui quin sigui el seu grau d’accés i de coneixement de les tecnologies de la informació i de les votacions electròniques.

 

Són les eleccions primàries un sistema obert al partit?

 

Pot Força Catalunya acordar una coalició electoral amb un altre partit?

Sí. Força Catalunya pot acceptar anar en coalició electoral amb altres partits en una candidatura per a les eleccions al parlament de Catalunya sempre que la coalició accepti els principis rectors i la necessitat d’unes eleccions primàries per construir les llistes de la candidatura a través d’un procediment obert a tota la ciutadania.

Les condicions que Força Catalunya proposa per què una candidatura d’aquest tipus pugui reeixir són les següents: primer, l’elecció i ordenament de les llistes de la candidatura ha de ser establert per un procés de primàries obert a tota la ciutadania; segon, la candidatura s’haurà d’establir amb un sistema explícit d’exercici de responsabilitats i de gestió del poder intern on els candidats amb més suport constitueixin una executiva amb plens poders sobre l’acció política de la candidatura; i, tercer, el grup parlamentari sorgit de Força Catalunya en les eleccions al parlament de Catalunya gaudirà d’independència de criteri i de mitjans per desenvolupar la seva tasca alhora que restarà sotmesa a l’avaluació permanent en forma d’opinió pública exercida pels actors de la coalició i per l’espai política i social creat al voltant.

La concreció de la proposta de Força Catalunya per a una coalició electoral amb altres partits s’exposa en les disposicions addicionals del Reglament.